Klub / Regulaminy
 1. Kupując Bilet, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu klubu i imprezy, której bilet dotyczy, oraz stosowania się do zaleceń ochrony, służb porzadkowych, kierownictwa klubu oraz organizatorów
 2. Każdy bilet upoważnia do wejścia jednorazowo na konkretna imprezę.
 3. W klubie mogą przebywać jedynie osoby powyżej 16 roku życia z dokumentem tożsamości
 4. Kupując bilet lub otrzymawszy bilet po wejściu do klubu, wyrażasz zgodę na publikację zdjęć oraz filmów (ze Swoim wizerunkiem) Wykonanych podczas impreza na stronie www.klubdragon.pl, oraz innych portalach partnerskich w tym oficjalnym profilu fan page Facebook. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy osoby trzecie wykorzystają te materiały do innych celów.
 5. Osoby, które nie będą w stanie lub odmówią wylegitymowania się na żądanie organizatora, pracownika klubu, lub ochrony, nawet jeżeli posiadają bilet, mają obowiązek opuścić teren klubu bez zwrotu pieniędzy za bilet.
 6. Osobom posiadającym nieczytelny lub zniszczony bilet, organizator, pracownik klubu lub ochrony ma prawo odmówić wstępu na teren klubu.
 7. Bilet nie podlega zamianie. Niemożliwy jest, także zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż podany w regulaminie klubu.
 8. Stwarzanie zagrożenia życia lub zdrowia innych Osób przebywających na terenie klubu jest zabronione i równoznaczne z opuszczeniem imprezy.
 9. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren klubu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, broni, opakowań szklanych, oraz ciężkich niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu.
 10. Uczestnik ma prawo informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrażających ludzkiemu życiu, zdrowiu, lub mieniu.
 11. Uczestnicy imprezy wchodzą do klubu na własną odpowiedzialność i mogą być narażeni na:
  - ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogącego spowodować uszkodzenia lub utratę słuchu
  - poślizg na śliskiej posadzce bądź uderzenie o elementy zabezpieczające
 12. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego w/w uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie.
 13.  Zabrania się wnoszenia i używania aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju sprzętu do rejestracji audio-video, bez zgody organizatora lub właściciela klubu.
 14. W przypadku odwołania imprezy organizator nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek rodzaju rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet. 
 15. Organizator, służby porzadkowe lub pracownicy ochrony mają prawo odmówić wstępu osobą będącym w stanie nie trzeźwym lub pod wpływem narkotyków.
 16. Za szkody materialne wyrządzone  na terenie klubu uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 17. Organizator nie bierze odpowiedzialności na rzeczy pozostawione na terenie klubu, jak również za rzeczy wartościowe i torebki pozostawione w szatni.